Privātumu Politika

Privātuma politika

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOUGLAS LATVIA" apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:

  • Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;
  • citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;
  • saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Ar šo Privātuma politiku sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOUGLAS LATVIA” sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

 

1. Definīcijas

 

1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).

1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.

1.4. Pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOUGLAS LATVIA” (turpmāk arī – DOUGLAS).

1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa (DOUGLAS) vārdā apstrādā personas datus.

1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.

1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu DOUGLAS mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

 

2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

 

2.1. Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOUGLAS LATVIA", reģ. Nr. 40003566973, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 30, Rīga, LV-1021.

2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras DOUGLAS vārdā un atbilstoši DOUGLAS norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

 

3. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi

 

3.1. DOUGLAS apstrādātās klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus DOUGLAS pakalpojumus klients vēlas izmantot.

3.2. DOUGLAS apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:

3.2.1. klienta personas datu apstrāde DOUGLAS klienta karšu izsniegšanai un citām ar to saistītajām darbībām;

3.2.2. klienta personas datu apstrāde reģistrācijai DOUGLAS e-veikalā un citām ar to saistītajām darbībām;

3.2.3. klienta personas datu apstrāde DOUGLAS jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu;

3.2.4. klienta personas datu apstrāde drošības nolūkos;

3.2.5. klienta personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).

3.3. Klienta karšu izsniegšanas nodrošināšanai un ar to saistīto mārketinga piedāvājumu sniegšanai DOUGLAS atbilstoši klienta pēc izvēles sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis un gads pēc izvēles); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts.

3.4. Klienta reģistrācijai DOUGLAS e-veikalā DOUGLAS atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese.

3.5. DOUGLAS e-veikalā veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – DOUGLAS var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.

3.5. DOUGLAS jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu, DOUGLAS atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: e-pasts, tālruņa numurs, adrese.

3.6. DOUGLAS īpašuma aizsardzības nolūkos apstrādā šādus klienta personas datus: videoattēls, kas tiek iegūts no DOUGLAS veikalos esošajām videokameru ierakstiem.

3.7. DOUGLAS publicitātes veicināšanai DOUGLAS rīkoto publicitātes pasākumu laikā (prezentācijas, veikalu atklāšanas pasākumi u.tml. ) DOUGLAS var apstrādāt šādus klienta personas datus: fotoattēls.

 

4. Personas datu apstrādes nolūki

 

4.1. DOUGLAS iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.

4.2. DOUGLAS iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

4.2.1. vārds, uzvārds vai lietotājvārds – klienta identificēšanai DOUGLAS veikalos, nodrošinot klientam iespēju izmantot klienta karti, to neuzrādot; kā arī klienta reģistrācijai DOUGLAS e-veikalā un piekļuves DOUGLAS e-veikalam nodrošināšanai;

4.2.2. dzimums – veidojot dzimumam piemērotākos DOUGLAS īpašos piedāvājumus;

4.2.3. dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads) – atlaižu piešķiršanai klienta dzimšanas dienā;

4.2.4. adrese – sezonālo katalogu, informatīvu materiālu un ielūgumu nosūtīšanai pa pastu klientam, kā arī DOUGLAS e-veikalā pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu klientam;

4.2.5. mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem un aicinājumiem uz pasākumiem; kā arī, ja klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma DOUGLAS e-veikalā noformēšanas laikā - saziņai jautājumos par DOUGLAS e-veikalā pasūtīto preču piegādi;

4.2.6. e-pasts – DOUGLAS jaunumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves DOUGLAS e-veikalam nodrošināšanai klientam; paziņojumu, kas nepieciešami DOUGLAS e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu DOUGLAS e-veikalā;

4.2.7. videoattēls – videonovērošana DOUGLAS veikalu telpās, lai aizsargātu DOUGLAS īpašumu, novērstu zādzību izdarīšanu DOUGLAS veikalos, atklātu DOUGLAS veikalos izdarītās zādzības, identificētu personas, kas izdara zādzības, kā arī nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību;

4.2.8. fotoattēls – DOUGLAS publicitātes veicināšanai tā rīkoto publicitātes pasākumu laikā.

4.3. DOUGLAS informē, ka daļa no 4.2. punktā norādītajiem datu apstrādes nolūkiem var tikt īstenoti automatizētā veidā, tostarp, veicot klienta profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus DOUGLAS piedāvājumus konkrētam klientam, ņemot vērā DOUGLAS iegūto un automātiski apkopoto informāciju no klienta sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem DOUGLAS veikalos, ja klients tam ir piekritis.

 

5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš

 

5.1. DOUGLAS veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:

5.1.1.Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida DOUGLAS ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt DOUGLAS piekrišanu savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

Izsūtot aicinājumus uz DOUGLAS rīkotajiem publicitātes pasākumiem, kuros DOUGLAS publicitātes veicināšanas nolūkos plānots veikt fotografēšanu, DOUGLAS ielūgumā ietver norādi par fotografēšanu pasākumā. Klients, ierodoties uz pasākumu, pauž aktīvu, apzinātu piekrišanu tam, ka var tikt veikta klienta personas datu – fotoattēla – apstrāde.

5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, DOUGLAS ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.

5.1.3. Leģitīmo interešu ievērošana – DOUGLAS ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu, jo sevišķi, bet ne tikai, īpašuma aizsardzībai un drošībai DOUGLAS veikalos un lai nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību (videonovērošana), un izmeklēšanas vai tiesvedības vajadzībām (ziņojot par noziedzīgiem nodarījumiem DOUGLAS veikalos; ceļot prasības, aizstāvoties pret prasībām tiesās u.tml.).

Videonovērošanas gadījumā DOUGLAS vienmēr nepārprotami informē klientu par veikalā veikto videonovērošanu, izvietojot speciālu uzlīmi pie veikalu ieejas. Ja klients nevēlas nokļūt videonovērošanas zonā, klientam ir iespējams izmantot iespēju iepirkties SIA “Douglas Latvia” e-veikalā www.douglas.lv .

5.2. DOUGLAS apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr DOUGLAS ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis. Videonovērošanas materiāls tiek glabāts ne vairāk kā četras nedēļas. Ja konkrētais videonovērošanas materiāls ir nepieciešams zādzības atklāšanai, izmeklēšanai, zādzību izdarījušās personas sodīšanai vai DOUGLAS leģitīmo interešu aizsardzībai, tas tiek glabāts līdz šo mērķu sasniegšanai.

 

6. Personas datu saņēmēji

 

6.1. DOUGLAS, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, DOUGLAS izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:

6.1.1. Datu apstrādātājiem, kuri DOUGLAS vārdā un atbilstoši DOUGLAS norādījumiem apstrādā personas datus, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas DOUGLAS vārdā nosūta klientiem sms par aktuālajiem īpašajiem akciju piedāvājumiem;

6.1.2. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;

6.1.3. personām, kuras sniedza DOUGLAS pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

 

7. DOUGLAS sīkdatņu politika

 

7.1. DOUGLAS mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.

7.2. DOUGLAS izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas DOUGLAS mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām DOUGLAS mājaslapā.

7.3. DOUGLAS ir izstrādājis atsevišķu sīkdatņu lietošanas politiku, kas pieejama šeit:

Links uz sīkdatņu politiku

 

8. Klienta tiesības saistībā ar DOUGLAS veikto personas datu apstrādi

 

8.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt DOUGLAS, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot DOUGLAS izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.

8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), DOUGLAS nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

8.3. Ievērojot to, ka DOUGLAS ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt DOUGLAS šādos veidos:

8.3.1. Ja klientam ir piešķirta klienta karte – nosūtot atsaukumu uz DOUGLAS e-pastu info@douglas.lv no e-pasta, kuru klients norādīja DOUGLAS tirdzniecības vietā izsniegtajā klienta anketā klienta kartes saņemšanai vai kuru norādījis, reģistrējoties DOUGLAS e-veikalā. Šādā gadījumā atsaukuma e-pastā klientam jānorāda vārds, uzvārds vai lietotājvārds (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numurs (ja klientam šāda karte piešķirta), kā arī apjoms, kādā piekrišana tiek atsaukta.

8.3.2. Nosūtot atsaukumu uz DOUGLAS e-pastu info@douglas.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numuru (ja klientam klienta karte piešķirta), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.  

8.3.3. Nosūtot atsaukumu pa pastu uz DOUGLAS juridisko adresi: Ulbrokas iela 30, Rīga, LV-1021, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numuru (ja klientam klienta karte piešķirta), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta. Pašrocīgi parakstītu piekrišanas atsaukumu klients var iesniegt arī kādā no DOUGLAS veikaliem.

8.4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret DOUGLAS veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt DOUGLAS veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu DOUGLAS kādā no veidiem, kas norādīts 8.3.1.-8.3.3. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt DOUGLAS:

8.4.1. izsniegt DOUGLAS rīcībā esošos personas datus par klientu;

8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;

8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;

8.4.4. pārtraukt automatizētu klienta datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu), tostarp profilēšanu;

8.4.5. pārnest personas datus citam pārzinim – tādā apjomā un formā, kādā dati ir DOUGLAS rīcībā.

8.5 Klientam ir tiesības iegūt no DOUGLAS informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām DOUGLAS ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.

8.6. Jautājumu gadījumā saistībā ar DOUGLAS veikto personas datu apstrādi vai aizsardzību klientam ir tiesības vērsties pie DOUGLAS personas datu aizsardzības speciālista. Datu aizsardzības speciālists: Elīna Pankrate, elina.pankrate@ska.lv.

8.7. Domstarpību gadījumā saistībā ar DOUGLAS veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

  

9. Privātuma politikas izmaiņas

 

9.1. DOUGLAS var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas DOUGLAS mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

 

Douglas Latvia sīkdatņu izmantošanas politika

Douglas Latvia mājaslapā tiek izmantotas programmas, kas veido sīkdatnes, ļaujot lietotājam šķirstīt lapas un uzglabājot informāciju par apmeklētajām lapām. Tās tiek izmantotas, lai mājaslapa spētu atpazīt lietotāju un tādējādi atvieglotu un paātrinātu lietotāja piekļuvi mājaslapas iespējām, sniedzot lapas ērtāku lietošanas pieredzi, piemēram, autorizācijai, piedāvājumu meklēšanai un/vai atkārtotai apmeklēšanai. 

 

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir ļoti mazi teksta faili, kas automātiski rodas mājaslapas apmeklējuma laikā un tiek saglabāti lietotāja izmantotajā datorā, planšetē vai viedtālrunī (ierīcē), tādējādi ļaujot individualizēt mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam. Sīkdatnes lietotāja datorā tiek saglabātas lietotāja izvēlētajā apmērā, kuru var norādīt datora pārlūkprogrammas iestatījumos.

“Sesijas sīkdatnes” ir pagaidu faili, kas lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī saglabājas līdz brīdim, kamēr viņš pārtrauc mājaslapas apmeklējumu.

“Pastāvīgās sīkdatnes” ir faili, kas automātiski tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī mājaslapas apmeklējuma laikā un paliek saglabāti ierīcē tik ilgi, kamēr lietotājs tos izdzēš vai atkarībā no lietotāja pārlūkprogrammas uzstādījumiem šādi faili tiek izdzēsti automātiski.

 

Kāda informācija tiek saglabāta?

Sīkdatne saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām Douglas.lv mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija. Sīkdatņu saglabātie dati ir anonīmi.

 

Kādēļ sīkdatnes ir nepieciešamas?

 “Sesijas sīkdatņu” izmantošana ir obligāti nepieciešama, lai nodrošinātu mājaslapas nepārtrauktu un netraucētu funkcionēšanu, tostarp nodrošinātu iespēju lietotājam autorizēties mājaslapā. Šāda veida sīkdatnes ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, bet to funkcionalitāte ir nepieciešama vienīgi uz laiku, kamēr lietotājs lieto mājaslapu. “Sesijas sīkdatnes”, piemēram, nodrošina to, ka mājaslapa saglabā informāciju par lietotāja izvēli iepriekšējā mājaslapas “logā”, lai lietotājam, atgriežoties tajā, nebūtu nepieciešamas atkāroti meklēt un ievadīt visu informāciju.

“Pastāvīgo sīkdatņu” izmantošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu Jums pēc iespējas ērtāku un tieši Jums individuāli paredzētu mājaslapas lietošanas pieredzi, pielāgojot mājaslapas saturu un piedāvājumus atbilstoši Jūsu interesēm iepriekšējo apmeklējumu laikā. Šī veida sīkdatnes saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā. Šo sīkdatņu informācija var tikt izmantota arī reklāmas un mārketinga nolūkos, ņemot vērā lietotāju izrādīto interesi par noteikta veida mājaslapā pieejamajiem piedāvājumiem.

 

Trešo personu sīkdatnes

Informācija, kas tiek savākta, izmantojot sīkdatnes, tiek nosūtīta arī Google, lai izveidotu mājaslapas statistiskās atskaites. Douglas Latvia mājaslapa izmanto rīku Google Analytics, kas palīdz analizēt to, kā apmeklētāji lieto mājaslapu.

Mēs nekad neizmantosim un arī neļausim trešajām personām izmantot šo statistikas analīzes instrumentu, lai izsekotu un iegūtu konfidenciālu informāciju par mūsu mājaslapas apmeklētājiem. Ne mēs, ne Google nesasaistīs IP adresi ar individuālo datora lietotāju un jebkādiem citiem datiem, kas pieejami Google, izņemot gadījumus, kad Jūs iesniegsiet personas datus mūsu mājaslapas aizpildāmajā formā

 

Kā var bloķēt sīkdatņu izmantošanu?

Ienākot mājaslapā, lietotāji redz paziņojumu par sīkdatņu izmantošanu Douglas Latvia interneta vietnē. Nospiežot “PIEKRĪTU” vai turpinot lietot Douglas.lv mājaslapu, lietotājs apstiprina, ka piekrīt sīkdatņu izmantošanai, apmeklējot Douglas.lv mājaslapu.

Tai pašā laikā ikvienam lietotājam ir iespēja kopumā kontrolēt un bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā ierīcē un konkrētā pārlūkprogrammā, kā arī izdzēst saglabātās sīkdatnes jebkurā laikā, šim nolūkam izmantojot ierīces pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzam ņemt vērā, ka attiecīgie uzstādījumi un/vai izmaiņas iestatījumos ir jāveic katrai ierīcei un pārlūkprogrammai atsevišķi!

Ja Jūs lietojat interneta pārlūku Google Chrome, informāciju par sīkdatņu pārvaldīšanu varat uzzināt šeit: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lv

Vairāk informācijas par sīkdatņu iestatījumiem, bloķēšanu un dzēšanu citās pārlūkprogrammās varat uzzināt šeit (norādījumi pieejami angļu valodā): https://www.aboutcookies.org/.

Ja lietotājs bloķē sīkdatņu izmantošanu ierīces pārlūkprogrammā, sīkdatnes lietotāja datorā netiks saglabātas. Taču lietotājam jāņem vērā, ka šādā gadījumā daļēji var būt traucēta Douglas.lv mājaslapas lietošanas funkcionalitāte, proti, atsevišķas mājaslapas funkcijas var nebūt pieejamas vai var darboties ar kļūdām, radot neērtības mājaslapas lietotājam. Tādēļ Douglas Latvia lietotāju ērtības nolūkos rekomendē saglabāt sīkdatņu izmantošanu Jūsu ierīcē.

 

Sīkdatņu lietošanas politikas izmaiņas

Douglas Latvia informē, ka var veikt izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā. Douglas Latvia aicina Jūs periodiski pārlasīt šo dokumentu, lai Jūs būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar aktuālajām izmaiņām.

SKAISTUMA PASAULE TAGAD JUMS IR VĒL TUVĀK!

LEJUPLĀDĒ MŪSU LIETOTNI!